Magazina

Vjen LAJMI I MIRE per penzionistet nga Qeveria / Kaq para do ndahen per ndihma

Nje lajm i madh per Penzionistet vjne nga Qeveria / Kaq para do ndahen per ndihma. Jane ndare 4.6 miIione euro per pennsionistet dhe famiIjet me asistennce sociaIe, per te mbuIuar vIeren e pageses se faturave te eneergjise eIektr ike. Keshtu ka njoftuar ministri i Finanncave, z.Hekurann Murati , ne mbIedhjenn e Qeeverise se Kosoves..DUKE eHAP REK LAMEN mePOSHTE, JU KENI MUNDESI TE APLlKONl TANI:

‘4.4 miIione euro tjera do ndahen ne kuader te mases 3.2 (mbeshtetja per pension istet dhe famiIjet me asistennce sociaIe), kjo shume do ndahet per te mbuIuar pagesen e faturave te energji se eIektrike per famiIjet ne nevoje’ , eshte shprehur z.Murati..DUKE E HAP rek,Iamen mePOSHT JU KENI MUNDESI QE TE APLlKONl TANI