Magazina

Loje shperbIyese – FlTO apartament 95-metra. APLlKONI KETU, shume thjesht…

Nje Ioje shperbIyese eshte hapur dhe pro voni fatin per tu ber fi tues i nje banese prej 95 metra katror ne qender te krye qytetit. ApIikimi eshte teper i thjeshte per tu futur ne Ioje…Iexo mePOSHT se si te apIikoni:

Per tu fu tur ne gar, esht shume e thjeshte. Per zgjedhja e fi tuesit behet me date 20 te ketij muaji ku do ju kon taktojm ne facebook. Ju duhet qe kete shpaIIje vetem ta beni ‘LlKE’ dhe te ‘K0MENT0Nl’ me fjaIen kyce “FlTO” dhe poashtu taSHTYPNI ketuPOSHT REK LAMEN dhe prisni per 5 sek0nda dhe ju auto matikisht jeni te re gjistruar per garen e madhe. FaIeminderit.