Të fundit

NGO “Be Acitve 16” fillon prjektin – Accept different from your self

Sot, në kuadër të projektit “Accept different from your self”, psikologu Leutrim Edipi, realizoi punëtorinë “Mirëqenia psikologjike e migrantëve, rruga drejt ndërtimit të mekanizmave ballafaques”

Në këtë punëtori u diskutua me migrantët mbi koncepte të ndryshme psikologjike, duke i dhënë theks këshillave të ndërtimit të reziliencës si dhe rëndësisë së stimulimit të të rinjve për të kërkuar mbështetje psikosociale.
Punëtoria ishte interaktive dhe pjesëmarrësit patën mundësinë të shprehin lirshëm vështirësitë e tyre në kontekst të shëndetit mendor.

Ky projekt mbështetet nga IOM Serbia dhe #switzerlandinserbia