Të fundit

Konkurs për ndarjen e ndihmës financiare për studentët e komunës së Bujanocit 2022/2023

Në bazë të Rregullores mbi ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e komunës së Bujanocit numër 400-54/19-03   të datës  28. 02. 2019 dhe Aktvendimit mbi emërim e Komisionit për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e komunës së Bujanocit, në studimet themelore dhe master, për vitin akademik 2022/2023 nr. 02-1/23 – 03 të datës  06.01.2023.

Komisioni në mbledhjen e mbajtur me datë 13.01.2023 shpallë KONKURS për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e komunës së Bujanocit, në studimet themelore dhe master për vitin akademik 2022/2023.

https://bujanovac.rs/wp-content/uploads/2023/01/Konkurs-jednokratna-nov%C4%8Dana-pomo%C4%87-studentima-2022-2023.docx