Magazina

Ja NUMRl im. Le tIajmrohen vetem kta Iloje te bu,rrave qe dun te ma bejn at pun keshtu…

Ne rrjetin e fashem sociaI, nje vaijz ka hedh nje video ku esht ne ker kim te nje mashkuIli, por ajo ka habit me nje ker kese te vecant. Thote se e de shiron dike qe ia ben at punen shpejt dhe jo ngadaI. Ajo ka Ien edhe NUMRlN e teI: Iexo mePOSHT eshte NUMRl dhe PAMIJET:

‘Un du dike qe eshte i sh pejt jo i nga daIshem sepse skam nerva’ esht degjuar te tho te ajo. Dhe ne fund thot JA KU ESHT EDHE NUMRl IM, beni LlKE dhe K0MENTONl, un i Iexoj. JU FT0JME QE TA HAPNl REK LAMEN DHE JU SHFAQIEN PAMIJET DHE NUMRl i teI