Të fundit

Konkurs pune në Sh.F. “Desanka Maksimoviq” në Bilaç, Bujanoc

Përgaditëse
Shpallja është e vlefshme nga: 26.2.2020.
SHKOLLA FILLORE “DESANKA MAKSIMOVIC”
Komuna e Bujanocit, Fshati Bilaç
tel. +385 1 647-200
Përgaditëse
3 ekzekutues
KUSHTET: kandidat përveç kushteve të përgjithshme të parashikuara në Art. 24, paragrafi 1 i Ligjit të Punës (“Gazeta Zyrtare e RS”, ngjyra 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-vendimi i SH.B.A., 113/2017 dhe 95 / 2018-Interpretim Autentik), ai gjithashtu duhet të plotësojë kushtet e veçanta të përcaktuara me nenin 139 të Ligjit mbi Bazat e Sistemit të Arsimit dhe Edukimit (“Gazeta Zyrtare e RS” Nr. 88/17, 27/18 – Ligje të tjera 10/19 dhe 6/20) përkatësisht: 1) ka arsim adekuat për të punuar si vendin e punës të një shërbëtoreje, shkollë fillore të mbaruar; 2) ka aftësi mendore, fizike dhe shëndetësore për të punuar me fëmijë dhe studentë; 3) nuk është dënuar me aktgjykim të formës së prerë të një vepre penale për të cilën është shqiptuar dënim i pakushtëzuar me burg të paktën tre muaj, si dhe për veprat penale të dhunës në familje, konfiskim i të miturit, neglizhencë dhe abuzim i të miturit ose përdhosja, për veprat penale të marrjes ose dhënies së ryshfeti; për krimet brenda grupit të veprave penale kundër lirisë seksuale, kundër trafikut ligjor dhe kundër njerëzimit dhe të mirave të tjera të mbrojtura nga e drejta ndërkombëtare, pavarësisht nga sanksioni penal i shqiptuar, dhe për të cilat nuk është krijuar sjellje diskriminuese në përputhje me ligjin; 4) mban nënshtetësinë e Republikës së Serbisë. Dëshmia e pajtueshmërisë me kushtet e përmendura në pikat 1), 3) është një pjesë integrale e kërkesës për konkurs, dhe prova e përmendur në pikën 2) është marrë para përfundimit të kontratës së punës.
TJERA: me formularin e aplikimit të shtypur dhe të plotësuar qartë, i cili mund të shkarkohet nga faqja zyrtare e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik (pranimi në punësim në institucionet e arsimit dhe edukimit), paraqisni: një fotokopje të vërtetuar të certifikatës së përfundimit të shkollës fillore, origjinale ose një fotokopje të vërtetuar çertifikatat e shtetësisë të Republikës së Serbisë (jo më të vjetër se 6 muaj), kopja origjinale ose e vërtetuar e certifikatës së lindjes, vërtetimi i pandëshkueshmërisë së autoritetit policor kompetent (jo më i vjetër se 1 muaj). Provat e posedimit të një aftësie mendore, fizike dhe shëndetësore (çertifikatë mjekësore) sigurohen para lidhjes së kontratës së punës. Aplikimet për konkurrencë me prova të pranueshmërisë për pranim në punësim dorëzohen në adresën e shkollës fillore “Desanka Maksimovic”, Biljača bb. 17522, me përcaktimin “Për konkurs”, brenda 8 ditëve nga dita e shpalljes së konkursit. Afati i fundit për aplikim është 8 ditë nga data e shpalljes së konkursit në botimin “Punë”. Aplikimet jo të plota dhe pas afatit nuk do të shqyrtohen.
Burimi

www.nsz.gov.rs