Të fundit

Komuna e Preshevës shpall konkurs për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme

K O N K U R S

për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme në territorin e komunës së Preshevës për periudhën e vitit shkollor 2020/2021

I – NUMRI I SHFYTËZUESVE DHE KUSHTET E KONKURSIT

Për nxënësit e shkollave të mesme në territorin e komunave Preshevë, Bujanoc dhe Vrajë, themelues i të cilave është Republika e Serbisë ose njësia e vetqeverisjes lokale, Komuna e Preshevës – Drejtorati për Veprimtari Shoqërore për nxënësit e shkollave të mesme ndanë bursë në vlerë mujore prej 6.000 dinarëve, për periudhën shkollore nga 1 shtatori deri më 31 dhjetor të vitit 2020. Po nëse sigurohen mjete në buxhetin për vitin 2021, Komuna e Preshevës – Drejtorati për Veprimtari Shoqërore do të vazhdojë dhënien e bursave deri në mbarimin e vitit shkollor 2020/2021.

Për më shumë informancione rreth konkursit ?

KLIKO KËTU