Lajme

Ergogan: Kam rrespekt për popullin shqiptar


Erdogan pr esi denti turk kishte dekla ruar para nje kohe r espektin që ai ka per popu llin shqiptar. Pr esidenti i Turqisë madje i quan shqiptarët vell ezer.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Në lagjen ku unë j etoja si femije kishim shumë fq injë vëllezër shqiptarë, me ata lua nim dhe me ta jemi rritur. Në lagje e kishim një h allë shqip tare dhe m und te them qe ne duart e saj jam rri tur.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive