Magazina

‘Be Active 16’ shënon aktivitetin e rradhës

Përmbajtja mediatike synon të ndikojë tek të rinjtë nga popullata shqiptare, për të shfrytëzuar sa më shumë mundësitë që ofron programi i ri i bursave në universitetet dhe kolegjet shtetërore në Republikën e Serbisë.

Projekti është mbështetur në konkursin e shpallur për prodhimin mediatik në gjuhën e pakicave për vitin 2021 nga Ministria e kulturës dhe informimit e R.S.

Ministarstvo kulture i informisanja

https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3FW4_cKxrlgYEv3sFs2sZQsRPIc4eY5K-6-kpKHScOKlKEnFfgzH5jdKk&v=EEYyB_1jJfU&feature=youtu.be