Enti për Punësim: shpall konkurs për dy programe (masa aktive) në kuadër të Planit Aksional për Punësim për vitin 2019

Enti për Punësim shpall konkurs edhe për dy programe (masa aktive) në kuadër të Planit Aksional për Punësim për vitin 2019.

· Thirja publike për të papunësuarit për ndarjen e mjeteve të pakthyeshme për vetëpunesim për vitin 2019

· Thirrja publike për pjesëmarrje në financimin e programit të trajnimeve me kërkesë të punëdhënësit për vitin 2019

Për më shumë detaje rreth programeve mund të informoheni në linkun

http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkursi-nsz-lokalna-samouprava/javni_konkursi_-_pre_evo.cid57251?page=2

Të interesuarit mund të orientohen edhe tek zyrja e Entit për Punësim në Preshevë.